ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પરિણામ જાહેર

Constable Result

ગુજરાત લોક રક્ષક ભરતી બોર્ડ દ્વારા ગુજરાત પોલીસ દળમાં વર્ગ-૩ ભરતી જાહેર થઇ હતી, જેનો જાહેરાત ક્રમાક : LRB/201819/1 હતો …

Read moreગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પરિણામ જાહેર

બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા વિષે જે તમે જાણવા માંગો છો

Bin Sachivalay Clerk News

મને સરકારે બોલવાની ચોખ્ખી ના પાડી છે – આસિત વોરા GSSSB અધ્યક્ષ ગુજરાત ગૌણ સેવા ભરતી બોર્ડ દ્વારા ટૂંક સમય …

Read moreબિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા વિષે જે તમે જાણવા માંગો છો